Regulamin przystani kajakowej w Centrum Rekreacji w Juszkowie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2023
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 11 maja 2023 r. 
 
REGULAMIN
Działalności przystani kajakowej w Centrum Rekreacji w Juszkowie
 
I. OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA NA PRZYSTANI KAJAKOWEJ 
 
1. Przystanią kajakową przy ul. Sportowej w Juszkowie administruje Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański. 
2. Przystań kajakowa w Centrum Rekreacji w Juszkowie to teren rekreacyjny w którego skład wchodzą: budynek administracyjno-biurowy do przechowywania i wypożyczania sprzętu pływającego, pomost oraz boiska: do piłki siatkowej, piłki nożnej oraz koszykówki. 
3. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest z zgodnie z aktualnym harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej OSiR oraz w gablocie zewnętrznej budynku administracyjno-biurowego w Centrum Rekreacji w Juszkowie.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników OSiR, Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
5. Zastrzega się zamknięcie Przystani kajakowej w przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych (np. ulewa, burza itp) lub też innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
6. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i podpisały oświadczenie o wypożyczeniu podając: imię i nazwisko, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego. 
7. Sprzęt wodny może być użytkowany wyłącznie w godzinach otwarcia przystani. 
8. Podczas pływania wypożyczający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i osób na danej jednostce oraz za wypożyczony sprzęt wodny. 
9. Na przystani nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania osób przebywających na przystani. 
11. Wszelkie zauważone nieprawidłowości związane z infrastrukturą na przystani w Centrum Rekreacji należy bezzwłocznie zgłosić bezpośrednio 
w budynku administratora obiektu zlokalizowanego na terenie przystani, innemu pracownikowi Ośrodka jak również odpowiednim służbom.
12. Wstęp na teren Centrum Rekreacji w Juszkowie oraz wypożyczenie sprzętu wodnego równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
13. Za egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są pracownicy administratora.
14. W przypadku trudności w ich egzekwowaniu pracownicy wzywają odpowiednie służby porządkowe (Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański lub Policję). 
 
II. PRZEBYWANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH 
 
1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę minimum 5 osób pozostającą pod nadzorem opiekuna grupy. 
2. Wstęp na teren przystani dla osób z grupy zorganizowanej możliwy jest jedynie w obecności opiekuna grupy. 
3. Wstęp grupy zorganizowanej na teren przystani musi zostać bezzwłocznie zgłoszony pracownikowi administratora.
4. Osoby z grupy zorganizowanej mają obowiązek stosowania się do poleceń opiekuna oraz przestrzegania zasad obowiązujących na przystani.
5. Opiekun grupy ponosi pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób z grupy oraz szkody powstałe w wyniku pobytu grupy na terenie obiektu. 
6. Zobowiązuje się opiekuna grupy do pozostawienia porządku na terenie obiektu po zakończonym pobycie. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, administrator może obciążyć kosztami sprzątania opiekuna grupy. 
7. Opiekun grupy może opuścić przystań najwcześniej wraz z ostatnią osobą, nad którą sprawuje opiekę. 
 
III. ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ I POMOSTÓW 
 
1. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność i jeżeli widzi taką potrzebę, ubezpiecza się we własnym zakresie.
2. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i podpisały oświadczenie o wypożyczeniu. 
3. Liczba osób na danym sprzęcie wodnym powinna być zgodna z liczbą określoną dla danego sprzętu pływającego.
4. W razie wątpliwości liczbę osób określa pracownik przystani.
5. Korzystający ze sprzętu pływającego zobowiązany jest do założenia kamizelki ratunkowej podczas pływania kajakiem lub rowerem wodnym.
6. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod opieką osób dorosłych, po podpisaniu stosownego oświadczenia. 
7. Sprzęt wodny może być użytkowany wyłącznie w godzinach otwarcia przystani, po dokonaniu przez pracownika obiektu wpisu w dzienniku pływań. 
8. Pracownik przystani może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podawania przyczyny, szczególnie osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu itp. 
9. Podczas pływania wypożyczający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i osób na danej jednostce oraz za wypożyczony sprzęt wodny.
10. W przypadku nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych przebywający na wodzie mają obowiązek niezwłocznego powrotu do przystani.
11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na wypożyczającym. Ewentualne usterki należy zgłaszać przed opuszczeniem wypożyczalni.
12. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie czystym, niezniszczonym 
i umożliwiającym jego natychmiastowe dalsze wypożyczenie.
13. Sprzęt udostępniony (wypożyczony) jest do okresowego użytkowania odpłatnie według stawek objętych obowiązującym cennikiem. Obowiązujący za wypożyczenie kajaków oraz rowerów wodnych cennik opłat udostępniony jest w budynku administratora oraz na stronie internetowej OSiR
14. Opłatę za wypożyczony sprzęt użytkownik uiszcza z góry za cały przewidywany okres.
15. Za niezwrócenie sprzętu w zdeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości uwzględnionej w cenniku za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
16. W razie sporu użytkownika z wypożyczalnią odnośnie stanu zdawanego sprzętu, administrator dokona oceny tego sprzętu i orzeczenie to dla użytkownika i wypożyczalni jest wiążące.
17. Sprzęt wodny wypożyczany jest najpóźniej godzinę przed zamknięciem wypożyczalni.
 
IV. OSOBOM KORZYSTAJĄCYM ZE SPRZĘTU ZABRANIA SIĘ
 
1. Palenia tytoniu, zabierania na pokład i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Zabierania na sprzęt większej liczby osób niż liczba przewidzianych miejsc.
3. Opuszczania sprzętu pływającego w miejscach niedozwolonych lub niebezpiecznych.
4. Skakania do wody ze sprzętu wodnego i kąpania się.
5. Odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim.
6. Lekceważenia sygnału wzywania pomocy w granicach widzialności i słyszalności.
7. Wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie:
• wyrzucania wszelkich odpadów do rzeki; wszelkie nieczystości należy wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie przystani,
• używania głośnych sygnałów dźwiękowych,
• słuchania głośno muzyki, która zakłóca spokój innym użytkownikom przystani.
8. Osoby naruszające nakazy bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
9. Ponadto osoby korzystające ze sprzętu pływającego obowiązane są do ścisłego stosowania się do poleceń pracowników administratora, Policji, Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański oraz ratowników WOPR, a także do udzielenia pomocy ludziom w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 
V. TERENY ZIELONE W CENTUM REKREACJI W TYM BOISKA 
 
1. Tereny zielone, w tym boiska w Centrum Rekreacji  przeznaczone są do aktywnego wypoczynku i rekreacji.
2. Korzystanie z terenów zielonych oraz boisk dla użytkowników indywidualnych jest bezpłatne.
3. Grupy zorganizowane korzystają z dostępnych boisk wg regulaminu najmu boisk po uzgodnieniu wejść z administratorem.
4. Niedozwolone jest rozpalanie ognisk i grilla na terenie boisk i terenów zielonych wokół budynku administracyjno-biurowego przystani.
5. Korzystający z terenu rekreacyjnego  w Centrum Rekreacji obowiązany jest do:
• przestrzegania porządku i zachowania należytej czystości oraz kultury osobistej,
• poszanowania prawa do wypoczynku innych osób przebywających w obrębie przystani kajakowej,
• korzystania z urządzeń małej architektury zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Wstęp na teren Centrum Rekreacji w Juszkowie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
Postanowienia końcowe
Altana rekreacyjna z wydzielonym miejscem na ognisko i grill znajdująca się w Centrum Rekreacji przy pomoście przystani kajakowej w Juszkowie jest administrowana przez Gminę Pruszcz Gdański. Wstęp na jej teren jest ogólnodostępny. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański nie są odpowiedzialni za stan techniczny oraz za ilość osób korzystających.
 
Telefony alarmowe:
Policja – 997; Straż Pożarna – 998; Pogotowie Ratunkowe - 999;  
Telefon alarmowy – 112; Straż Gminna -  664 430 371